Opći uvjeti kupoprodaje i pumpanja betona

Opći uvjeti poslovanja za kupoprodaju transportnog betona, svježe žbuke, agregata i usluge pumpe za beton

 

 

1. Uvodne odredbe

1.1    Ovi opći uvjeti prodaje roba i usluga (dalje u tekstu “Opći uvjeti”) primjenjuju se na svaki ugovorni odnos (dalje u tekstu “Ugovor”) između HEIDELBERG MATERIALS BETON HRVATSKA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i distribuciju proizvoda od betona, Zagreb, Hrvatska, Ivana Lučića 2A, OIB: 13818779193 (dalje u tekstu “Dobavljač”) te pravne i/ili fizičke osobe sa prebivalištem/registriranim sjedištem u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu “Kupac”)  kojim se Dobavljač obvezuje Kupcu pružiti uslugu pumpanja transportnog betona i/ili drugu uslugu i/ili isporučiti transportni beton, svježu žbuku, agregat i/ili drugu robu (roba i usluge dalje u tekstu zajedno i “Proizvodi”). Ovi Opći uvjeti čine sastavni dio Ugovora.


1.2    Svaki dodatni ili drugačiji uvjet sadržan u narudžbi, prihvatu ponude ili u bilo kojoj drugoj ispravi, e-mailu ili web stranici Kupca, uključujući opće uvjete nabave Kupca, Dobavljač ovim putem odbija bez potrebe davanja bilo kakve dodatne izjave ili prigovora i biti će bez učinka te neće na bilo koji način obvezivati Dobavljača. 

1.3    Svako odstupanje od Općih uvjeta mora biti ugovoreno u pisanom obliku s potpisom ovlaštenih zakonskih zastupnika Dobavljača i Kupca.

2. Sklapanje Ugovora

2.1    Ugovor za izvršenje određene usluge i/ili isporuku određene robe od strane Dobavljača smatra se sklopljenim u trenutku u kojem Kupac pismeno ili prešutno prihvati ponudu Dobavljača ili Kupac i Dobavljač potpišu kupoprodajni ugovor. Uplata predujma smatra se prešutnim prihvatom ponude od strane Kupca. Ukoliko se razgovori s dispečerom snimaju, uz prethodno propisno upozorenje Kupcu, prihvat ponude moguć je i u usmenom obliku izjavom Kupca dispečeru.

2.2    Ponuda Proizvoda Dobavljača zasniva se na važećim cjenicima i katalozima Proizvoda Dobavljača. Kupac je isključivo odgovoran za ispravan odabir vrste Proizvoda i količine.  

2.3    Naručivanje Proizvoda se vrši kod dispečera ili operatera betonare ili kod voditelja prodaje pisanim putem.

3. Isporuka i preuzimanje robe

3.1    Roba se isporučuje preuzimanjem u proizvodnom pogonu kojeg je Dobavljač odredio u ponudi koju je Kupac prihvatio ili na drugom mjestu kojeg su Kupac i Dobavljač odredili u pisanom obliku sukladno članku 1.3 Općih uvjeta. Ako se mjesto dopreme po želji Kupca naknadno promijeni, tada Kupac snosi sve troškove koji nastanu iz promjene. 

3.2    Obveza isporuke robe temeljem Ugovora smatra se ispunjenom u trenutku kada je roba utovarena na vozilo ukoliko je mjesto dopreme preuzimanje u proizvodnom pogonu Dobavljača, a kod dopreme Proizvoda u organizaciji Dobavljača na drugo mjesto dopreme u trenutku dolaska vozila na ugovoreno mjesto dopreme prije istovara.

3.3    Ako  okolnosti za koje Dobavljač ne snosi odgovornost (navedene u 4. stavku ovog članka) otežavaju ili onemogućavaju ispunjenje preuzetih narudžbi, Dobavljač je ovlašten odgoditi isporuku ili preostalu isporuku za onoliko vremena koliko je trajala smetnja. Ukoliko iste okolnosti isporuku ili preostalu isporuku čine nemogućom, Kupac i Dobavljač ovlašteni su raskinuti Ugovor (a)  u potpunosti ukoliko je izvršenje Ugovora u potpunosti nemoguće ili (b) djelomično ukoliko je izvršenje Ugovora samo u dijelu nemoguće.

3.4    Rokovi isporuke robe i izvršenja usluga navedeni u Ugovoru su okvirni i nisu obvezujući za Dobavljača, osim ako je izričito ugovoreno drugačije sukladno članku 1.3. U svakom slučaju, Dobavljač ne odgovara za kašnjenja u izvršenju ugovornih obveza zbog intervencije nadležnih tijela vlasti, štrajkova, blokada i ometanja procesa rada i manjkova potrebnih sirovina i pogonskih materijala izazvani političkim ili gospodarskim prilikama, za kašnjenja u transportu izazvano zastojem u prometu, neizbježne događaje i okolnosti koji nastupe kod Dobavljača i njegovih dobavljača, a o kojima ovisi rad pogona Dobavljača i izvršenje njegovih obveza temeljem Ugovora.

3.5    Za posljedice koje nastanu zbog netočnih i nepotpunih podataka kod naručivanja odgovara Kupac. Kod isporuke na ugovoreno mjesto izvan sjedišta Dobavljača, vozilo koje prevozi beton i građevinski materijal mora se moći dovesti i odvesti s tog mjesta, a da se ne izlaže nikakvim rizicima. To podrazumijeva postojanje prilaznog puta koji je dovoljno stabilan i kojim nesmetano mogu prolaziti teška teretna vozila. Ako ta pretpostavka nije ispunjena, Kupac odgovara za svu štetu koja zbog toga nastane, bez obzira na krivnju vezano za okolnosti zbog koje pretpostavke nisu ispunjene. Pražnjenje robe mora uslijediti bez odlaganja i brzo (kod betona 1 m3 za najviše 6 minuta od trenutka kada vozač izjavi da je spreman za istovar) i bez rizika po vozilo. Otpremnicu mora potpisati osoba ovlaštena od strane Kupca za preuzimanje proizvoda i za potvrdu primitka. Popis isporučene robe/specifikacija Dobavljača smatra se priznatim u trenutku potpisa otpremnice. Dobavljač nije dužan provjeravati ovlasti osobe koja potpisuje otpremnicu u ime Kupca.

3.6    Kod odbijanja preuzimanja, kod preuzimanja sa zakašnjenjem, uz odgodu ili inače neurednog preuzimanja, Kupac je dužan nadoknaditi Dobavljaču štetu, osim ako je do odugovlačenja ili kašnjenja došlo iz razloga za koje Dobavljač snosi odgovornost.

4. Usluge pumpanja transportnog betona

4.1    Dobavljač vrši uslugu pumpanja i održava stroj, a Kupac je obvezan platiti ugovorenu cijenu za uslugu pumpanja betona.

4.2    Upotrebu, a naročito upravljanje pumpom vrše isključivo radnici Dobavljača ili osobe koje je Dobavljač prethodno ovlastio za to. Kupac nije ovlašten koristiti niti sam upravljati pumpom.

4.3    Kupac je dužan poduzeti sve mjere potrebne za sigurno puštanje u pogon i uporabu pumpe. Kupac je dužan pravodobno ishoditi eventualno potrebne službene dozvole za puštanje pumpe u pogon na mjestu postavljanja, naročito za zatvaranje ulica i pločnika. Kupac se mora pobrinuti da se vozilo koje se koristi u svrhu transporta pumpe može dovesti do mjesta postavljanja, osigurati mjesto na kojem se vozilo postavlja, te odvesti s tog mjesta, a da se ne izlaže riziku. Pretpostavka za navedeno je postojanje prilaznog puta koji je dovoljno stabilan i kojim nesmetano mogu prolaziti teška teretna vozila. Kupac nadalje mora osigurati da građevni dijelovi, oplate i skele mogu izdržati stalno opterećenje prilikom transporta, postavljanja te rada stroja za pumpanje betona. Ako te pretpostavke ne postoje, Kupac odgovara za naknadu cjelokupne štete koja iz toga nastane, bez obzira na svoju krivnju u odnosu na okolnosti zbog kojih pretpostavke nisu ispunjene.

4.4    Kupac na mjestu postavljanja pumpe mora Dobavljaču staviti na raspolaganje priključak za vodu, koji omogućuje korištenje vode u opsegu koji je nužan za pogon i čišćenje crpke i cjevovoda.

4.5    Kupac odgovara za rad osobe koja upravlja crijevom za istovar betona te se isključuje odgovornost Dobavljača za rad osoba koje Kupac odredi za rad na pumpanju prilikom istovara. Kupac je dužan imenovati stručne osobe za rad na istovaru u skladu s pravilima struke te provesti sve mjere zaštite te snosi isključivu odgovornost prema svim trećim osobama.

4.6    Osim toga Kupac je dužan osigurati mjesto za čišćenje transportnih uređaja i vozila kao i za odlaganje ostataka betona na gradilištu.

4.7    Za uklanjanje onečišćenja nastalih uslijed radnog procesa, osobito onečišćenja cesta, pločnika, dijelova zgrada i kanalizacije, odgovoran je isključivo Kupac
 

5. Prijelaz rizika

5.1    Rizik slučajne propasti ili slučajnog pogoršanja kvalitete robe prelazi na Kupca u slučaju dolaska po robu u tvornicu Dobavljača i to u trenutku kada je roba utovarena na vozilo, a kod dopreme robe u organizaciji Dobavljača taj rizik prelazi na Kupca čim vozilo stigne na mjesto dopreme, a najkasnije čim napusti javnu cestu kako bi stiglo na ugovoreno mjesto dopreme. 

6. Odgovornost Dobavljača za nedostatke

6.1.    Dobavljač jamči da se roba iz kataloga proizvoda Dobavljača kontrolira, proizvodi i isporučuje prema važećim propisima. Za vrstu robe koja nije u katalogu proizvoda Dobavljača vrijede posebno ugovorena jamstva.

6.2.    Jamstvo je isključeno ako Kupac, uključujući osoba koja se smatra opunomoćenom za preuzimanje robe u ime Kupca, proizvod Dobavljača pomiješa s dodacima, vodom, proizvodom drugih isporučitelja, proizvodom s gradilišta, na bilo koji drugi način ga promijeni, naloži da se isti pomiješa ili promijeni ili ako ga preuzme sa zakašnjenjem.

6.3.    Jamstvo je isključeno za sve proizvode koji su ugrađeni nakon 180 minuta od vremena proizvodnje koje je naznačeno na otpremnici.

6.4.    Jamstvo je isključeno ukoliko Kupac nije odnjegovao proizvod na način kako je to propisano u normi HRN EN-13670-1.

6.5.    Prigovori nedostataka, uključujući materijalnih nedostataka, izjavljuju se centralnom dispečeru ili voditelju prodaje s kojim je ugovorena prodaja roba i usluga. Ako se reklamacija izjavi usmeno ili telefonski, potrebna je pismena potvrda od strane Kupca. Vozači i drugi operateri nisu ovlašteni za zaprimanje prigovora i za slučaj da se radi o zaposlenicima Dobavljača. Očite nedostatke bilo koje vrste, te isporuke vrste ili količine robe koja očito ne odgovara vrsti i količini koja je naručena, treba reklamirati odmah pri preuzimanju robe telefonski i pismeno centralnom dispečeru i voditelju prodaje. U slučaju reklamacije Kupac ne smije dirati robu do dolaska odgovorne osobe Dobavljača radi provođenja potrebnih ispitivanja za provjeru osnovanosti reklamacije.

6.6.    Nedostacima bilo koje vrste koji nisu očiti te isporuci koja nije očito drugačija od naručene vrste ili količine robe, treba prigovoriti odmah nakon saznanja (najkasnije u roku 5 dana nakon dobivanja rezultata ispitivanja kvalitete robe od strane ovlaštene ustanove za ispitivanje kvalitete proizvoda) u pisanom obliku.

6.7.    Ako reklamacija ne zadovoljava formu ili nije podnesena u zadanom roku iz ovog članka, roba se smatra prihvaćenom.

6.8.    Ukoliko je reklamacija pravovremena i osnovana, Dobavljač će, o svojem izboru, isporučiti zamjensku robu i/ili izdati obavijest o odobrenju za cijenu robe s nedostacima, uz isključenje drugih obveza Dobavljača te uz isključenje obveze naknade štete po osnovi reklamacije osim za slučaj namjere ili krajnje nepažnje Dobavljača.

6.9.    Odgovornost Dobavljača za izvršenje Ugovora ograničena je na običnu štetu koju je Kupac pretrpio, a najviše do iznosa osigurane odgovornosti Dobavljača kod osiguravajućeg društva, odnosno do iznosa koliko iznosi pokriće po obveznom osiguranju Dobavljača od odgovornosti za proizvod, uz izričito isključenje odgovornosti Dobavljača za izmaklu dobit i neimovinsku štetu. Ograničenje odgovornosti ne vrijedi za slučaj namjere ili krajnje nepažnje Dobavljača. Prava po osnovi odgovornosti za Proizvode zastarijevaju najkasnije godinu dana od isporuke robe ili izvršenja usluge, ukoliko prisilnim zakonskim propisima nije propisan duži rok.

7. Odgovornost Dobavljača po ostalim osnovama

7.1    Isključena su ostala prava Kupca s naslova naknade štete prema Dobavljaču, njegovim kooperantima zaduženima za izvršenje Ugovora, na bilo kojoj pravnoj osnovi, a naročito krivnjom povodom pregovora koji prethode sklapanju Ugovora, zakašnjenjem u izvršenju ugovornih obveza, ukoliko šteta nije uzrokovana namjerno ili krajnjom nepažnjom ovlaštenih osoba zaduženih za izvršenje Ugovora.

8. Osiguranje plaćanja

8.1    Radi osiguranja ispunjenja tražbina Dobavljača prema Kupcu temeljem Ugovora Kupac već sada ustupa Dobavljaču sve postojeće i buduće tražbine iz daljnje prodaje Proizvoda Dobavljača, sa svim sporednim pravima u visini vrijednosti isporučenih Proizvoda u redu prvenstva prije preostalog dijela njegovih tražbina. Dobavljač je dužan pravovremeno obavijestiti stjecatelje Proizvoda o ustupanju svojih tražbina koje ima prema njima radi osiguranja tražbina Dobavljača.

8.2    Kupac svoje tražbine prema budućim stjecateljima Proizvoda ne smije ustupiti trećim osobama, niti založiti, niti s budućim stjecateljima Proizvoda ugovoriti zabranu ustupanja dok ne isplati cjelokupnu tražbinu Dobavljaču.

8.3    Kupac je dužan bez odlaganja obavijestiti Dobavljača o pljenidbi ili svakom drugom ograničavanju prava Dobavljača od strane trećih osoba. Kupac je dužan Dobavljaču predati svu dokumentaciju potrebnu za postupak naplate ustupljenih potraživanja te snositi troškove naplate navedenih potraživanja.

8.4    Radi osiguranja potraživanja Dobavljača prema Kupcu temeljem Ugovora, Kupac je dužan predati sve instrumente osiguranja plaćanja koje zatraži Dobavljač i to najkasnije istovremeno sa sklapanjem Ugovora. Dobavljač nije dužan pristupiti izvršenju Ugovora te može odmah  raskinuti ugovor ako mu Kupac ne preda tražene instrumente osiguranja. U svakom slučaju Kupac mora Dobavljaču predati bjanko zadužnicu koja je solemnizirana na propisan način te u iznosu u visini ugovorene obveze uvećana za 20%.

8.5    Dokaz o predaji instrumenata osiguranja mora biti pisani zapisnik o predaji potpisan od Dobavljača.

9. Cijena i uvjeti plaćanja

9.1    Cijena se utvrđuje prema cjeniku Dobavljača važećem na dan isporuke osim ukoliko nije drugačije definirano Ugovorom. Cijena ne uključuje PDV.

9.2    Kada je Cijena definirana na dan davanja ponude ili sklapanja Ugovora, ako se u vremenu između davanja ponude, sklapanja Ugovora i njegova izvršenja poveća cijena osnovnih elemenata temeljem kojih Dobavljač formira cijenu, osobito u odnosu na cement, šljunak, transport, energente i/ili plaće, Dobavljač će biti ovlašten korigirati prodajnu cijenu.

9.3    Dodaci na cijenu za male količine, ceste i gradilišta kojima se ne može neometano voziti, kada se istovar ne obavlja odmah po dolasku na mjesto dopreme, za isporuke izvan redovnog radnog vremena i/ili za vrijeme hladnih godišnjih doba obračunavaju se prema važećem cjeniku Dobavljača.

9.4    Kupac je dužan podmiriti račune Dobavljača u ugovorenom roku. Za iznimke potreban je pisani sporazum. Ako nakon sklapanja Ugovora nastupi bitno pogoršanje imovinskih prilika Kupca kojim je ugroženo pravo Dobavljača na naplatu, npr. ako Kupac obustavi svoja plaćanja, ako je prezadužen, ako je nad njegovom imovinom otvoren postupak predstečajne nagodbe ili stečajni postupak ili postupak izvanredne uprave, ako na bilo koji drugi način nastupi bitno pogoršanje imovinskih prilika Kupca kojim bi pravo Dobavljača na naplatu svojih potraživanja prema Kupcu bilo ugroženo, Dobavljač je ovlašten uskratiti ispunjenje Ugovorne obveze isporuke robe ili izvršenja usluge sve dok Kupac ne izvrši plaćanje za robu/uslugu ili ne pruži osiguranje za istu.

9.5    Za skontiranje potreban je pristanak Dobavljača. Pretpostavka za pristanak Dobavljača na skontiranje je da je Kupac platio Dobavljaču sva dugovanja za već isporučenu robu i usluge. U slučaju zakašnjenja u plaćanju zaračunavaju se zakonske zatezne kamate ukoliko nije ugovorena druga visina kamate za kašnjenje.

10. Nadzor Dobavljača

10.1    Osobe koje Dobavljač angažira za nadzor nad izvršenjem Ugovora  imaju pravo da za vrijeme rada u svako doba i nenajavljeno uzimaju probne uzorke i obavljaju nadzor na gradilištu odnosno mjestu izvršenja usluge ili korištenja robe od strane Kupca kako bi utvrdili jesu li ispunjeni uvjeti iz Ugovora.

11. Zaštita osobnih podataka

11.1    Dobavljač radi izvršenja Ugovora te brže poslovne komunikacije s Kupcem za obradu poslovne dokumentacije i poslovnih događanja koristi računalnu obradu podataka. 

11.2    Dobavljač vrši obradu osobnih podataka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka od 27.travnja 2016. („GDPR“), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i ostalih drugih primjenjivih propisa. 

11.3    Podaci o vrsti osobnih podataka koji se prikupljaju, načinu njihove obrade, zaštiti ispitanika, kontakt podacima Dobavljača te drugim bitnim informacijama u vezi s obradom osobnih podataka, dostupni su na sljedećoj poveznici: https://www.heidelbergmaterials.hr/hr/zastitapodataka

12. Mjerodavno pravo

12.1.    Mjerodavno pravo Ugovora, uključujući Općih uvjeta, je pravo Republike Hrvatske.  

13. Sudska nadležnost

13.1. Strane će pokušati rješavati sve sporove koji proizlaze iz međusobnog poslovanja ili su u vezi s tim poslovanjem prije svega sporazumno.

13.2. Za sve sporove koji nastanu iz Ugovora, uključujući ovih Općih uvjeta, isključivo je nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu.

14. Završne odredbe

14.1. Opći uvjeti su objavljeni na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Dobavljača.

14.2. Ako jedna od odredbi Općih uvjeta iz bilo kojeg razloga bude utvrđena ništetnom, to ne utječe na valjanost ostalih odredbi ovih Općih Uvjeta.

14.3. U slučaju prijevoda ovih Općih uvjeta na druge jezike, mjerodavna je hrvatska verzija u slučaju nepodudaranja.

 

Odredbe Općih uvjeta stupaju na snagu 08.03.2024. godine.

 

Uprava
Branimir Muidža, dipl. oec.
Tomislav Šimić, mag. oec.